2019 Committee

 

 

 
Sanjana & Ramachandra Shenoy
Archana & Milind Gokarn
Kavita & Sudhir Bhat
Manjula & Shivanand Kini
Ranjita Pai
Aruna & Ram Acharya
Gayathri & Vivek Shanbhag
Lata & Ramanand Kini
Kalpana & Bharat Kundaje
Vinay Hemmady
Deeksha & Krishna Kamath
Preeti & Kedar Kodikal
Arun & Sheela Kallianpur
Devika & Sapan Shenoy
Shaila & Annu (Lakshminarayan) Nayak
Sujatha & Raghunath Rao
Vidya & Vinayak Shenoi
Rekha & Mohan Kamath
Mangala & Venugopal Pai
Rekha & Sunil Baliga
Gopalkrishna Nayak
Nithin Pai
Prakash Pai
Manohar Gurpur
 
UPCOMING EVENTS


2019 KAOCA Diwali 2019

Saturday 26th October 2019
[3:30 PM to 10:00 PM]
Evergreen Valley High School Theater ,3300 Quimby Rd, San Jose, CA 95148
Map

Register Here

--------------------------------------------Favorite Links